Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door de Antoni van Leeuwenhoek Foundation en door de ons beheerde websites. Dit Privacy Statement hoort bij onze websites zoals aangegeven op: https://avlfoundation.nl/disclaimer/

Wij willen u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens
Het is de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek om iedere patiënt de juiste zorg te geven. Er overlijden nog steeds te veel mensen aan kanker omdat er nog geen geschikte behandeling is. Daar hebben we topwetenschappers, apparatuur, tijd en vooral geld voor nodig. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation is afhankelijk van uw bijdrage bij het verwezenlijken van onze doelen. Of u dit doet door een donatie, een actie starten en delen: alle hulp is van harte welkom en onmisbaar voor het bereiken van onze missie. Om een wederzijds vertrouwen tussen u en het Antoni van Leeuwenhoek te scheppen willen we u graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens die u met ons deelt en die wij van u verwerken.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
De Antoni van Leeuwenhoek Foundation is samenwerkingspartner van KWF Kankerbestrijding en eigenaar van deze website alsook van de via deze website verkregen data. Ook stellen wij het doel vast waarvoor de data wordt verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Antoni van Leeuwenhoek Foundation de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.

Zorgvuldig omgaan met uw gegevens vinden we zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens volgens vastgestelde bewaartermijnen zullen verwijderen of indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
Voor het financieren van onderzoek naar kanker zijn wij onder meer afhankelijk van onze donateurs en mensen die voor ons een actie starten met het doel bij te dragen aan het kankeronderzoek in het Antoni van Leeuwenhoek. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation verwerkt verschillende persoonsgegevens:

 • Bij het overmaken van een donatie aan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation: uw naam, adres en rekeningnummer. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van uw donatie.
 • Contact via mail en telefoon, inschrijven voor de nieuwsbrief of als u een donatie overmaakt per SMS: uw e-mailadres, telefoonnummer en uw naam.
 • Gegevens die u zelf met ons deelt, bijvoorbeeld via een online actiepagina of sociale media. Daarnaast kunnen wij de gegevens die u online met ons deelt verwerken. Denk bijvoorbeeld aan een online actiepagina, en uw gegevens (zoals uw woonplaats) die zijn af te leiden van sociale media. Hierdoor kunnen we u gerichte en relevante informatie aanbieden of kunnen we kijken wie er in een bepaalde regio mogelijke belangstelling heeft voor de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw persoonlijke interesses.

Het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Uw donatie kunnen verwerken en beheren.
 • U kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van onze website(s).
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via sociale media kunnen faciliteren.
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Om u te kunnen informeren over nieuwe acties en u te kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken, gebruikt de Antoni van Leeuwenhoek Foundation het e-mailadres van haar donateurs tevens om u te bereiken, bijvoorbeeld via onze digitale nieuwsbrief. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd bij ons aangeven en u uitschrijven.

Social media advertentie-mogelijkheden
Om gerichte posts of advertenties te tonen kan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media platforms bieden om via hen te adverteren zoals:

 • Facebook Custom Audience: dit is een emaillist van Facebook om gericht doelgroepen te benaderen of uit te sluiten. Dit gebeurt door e-mailadressen van leden en/of donateurs te uploaden in de tool.
 • Facebook Pixel: dit gebruiken we om de effectiviteit van advertenties te meten.
  Wilt u liever niet benaderd worden? Dan kunt u zich via de privacy instellingen van het social media kanaal afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
De Antoni van Leeuwenhoek Foundation verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen het samenwerkingsverband met onze partner KWF Kankerbestrijding als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat als er persoonsgegevens gedeeld moeten worden met eventuele derde partijen, dat deze partijen voldoende waarborgen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging hebben genomen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Antoni van Leeuwenhoek Foundation passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen genomen. Via haar verwerker Kentaa maakt de Antoni van Leeuwenhoek Foundation gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypt verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, donateurs en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Uw gegevens bij actiestarters, deelnemers en projectleiders
Indien u een donatie doet of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingsactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte te worden gehouden van de actie. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij de Antoni van Leeuwenhoek Foundation. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepassing.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens
De Antoni van Leeuwenhoek Foundation en de door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG.

1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door de Antoni van Leeuwenhoek Foundation van uw gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door de Antoni van Leeuwenhoek Foundation in algemene zin, zowel bij de Antoni van Leeuwenhoek Foundation als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat u inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@nki.nl of 020-5121049.

U kunt u uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Als u een donatie heeft gedaan kan uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over onze nieuwe campagnes. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar fondsenwerving@nki.nl om u uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden
Op onze website staan soms links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt.

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation gebruikt cookies op haar websites
Bij het aanbieden van onze diensten kan er gebruik worden gemaakt van cookies. Dit is een eenvoudig, klein bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation, partner van KWF Kankerbestrijding maakt gebruik van tijdelijke, permanente, functionele, analytische en advertising cookies. Op onze Cookie-pagina wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken: https://avlfoundation.nl/cookies/

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?
Functionele cookies worden na uw bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. U zult ze dus zelf moeten verwijderen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe de Antoni van Leeuwenhoek Foundation omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

Antoni van Leeuwenhoek Foundation
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

De FG is eveneens te bereiken via mail: privacy@nki.nl of telefoonnummer 020-5121049

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Datum: 2 april 2020

Versie 1.2